ساختار خدمات گروه مهر 78

مناقصه و فراخوان


پروژه سهروردی:

 کلیه نقشه های اجرائی ساختمان آماده شده است،در رابطه با مناقصه و تعیین مشارکت ساخت کلیه مدارک و مستندات به شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 ارسال گردیده است. پروانه ساخت پروژه در دست اقدام می باشد.


پروژه سهرورد طرشت:

کلیه نقشه های اجرایی ساختمان در پروانه احداث آماده شده است، در رابطه با مناقصه و تعیین مشارکت ساخت کلیه مدارک و مستندات لازم جهت انتخاب مشارکت به شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 ارسال گردیده است .پروانه ساخت پروژه مذکور اخذ و به شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 اعلام گردیده است.