ساختار خدمات گروه مهر 78

چشم انداز

به پیروی از الگوی مدیریتی نوین و اولویت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛ تلاش بر این است برنامه‌های شرکت تحقق یافته و پس از گذار موفقیت‌آمیز از برنامه‌های کوتاه مدت به استراتژی پایداری در تحقق برنامه‌های میان مدت دست پیدا کنیم. باشد که در طی این مراحل مأموریت خود را در بلند مدت نیز انجام داده و چشم انداز شرکت هویدا گردد.