ساختار خدمات گروه مهر 78

هیات مدیره

 

  • آقای محمد لریان فرد، رئیس هیأت‌مدیره، نماینده صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

  • آقای فرخ چنگیزی، نایب رئیس هیأت‌مدیره، نماینده شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز
  • آقای اکبر علیزاده، عضو هیأت‌مدیره، نماینده شرکت آتیه اندیش گستر سبز