ساختار خدمات گروه مهر 78

ماموریت

  1. رشد ساخت و مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با سودآوری مناسب

  2. متنوع سازی سبد فعالیت‌ها

  3. اعمال مدیریت روز توأم با مدیریت زمان و مدیریت پروژه‌ها

  4. استفاده از تکنولوژی روز

  5. ارتقای کیفیت فعالیت‌ها

  6. مدیریت جامع فروش و بازاریابی

  7. بهره‌مندی از فناوری و استانداردهای نوین