ساختار خدمات گروه مهر 78

تاریخچه

شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین (سهامی خاص) در تاریخ 1392/11/02 تحت شماره 448924 و شناسه ملی 14003858930 در اداره ثبت شرکت‌ها به موجب روزنامه رسمی شماره 20082 مورخ 1392/11/23 به ثبت رسیده است.