ساختار خدمات گروه مهر 78

اهداف کلان

تلاش شرکت در جهت استقرار ساختاری مدرن، کارآمد و شفاف می‌باشد و در این راستا توانائی‌ها و ظرفیت‌ها با تنظیم برنامه در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت ساماندهی و پیگیری خواهد شد, همچنین برآنیم با توجه به آنچه گفته شد به استاندارداهای زیر دست پیدا کنیم و تلاش و کارکردمان در این جهت سازمان یافته باشد.

  • اجرای مدل سرآمدی EFQM

  • پیاده سازی روش ارزیابی متوازن BSC

  • HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست

  • ISO 10015 : 1999 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش

  • ISO 50001 : 2011 استاندارد سیستم مدیریت انرژی

  • ISO 10006 : 2003 استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه‌ها

  • ISO 10002 : 2004 استاندارد سیستم رضایت مندی مشتریان

  • ISO 9001 : 2008 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت